Disclaimer

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VISTA VERDE BV

Ondernemingsgegevens

Vista Verde BV
Sint-Lenaartsesteenweg 88
2310 Rijkevorsel
BE0480.238.387

Mail : donata@vista-verde.eu

 1. Toepassing
  Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle bestellingen aan ons overgemaakt. Door de bestelling te plaatsen aanvaardt de klant automatisch de verkoopsvoorwaarden. Afwijkingen op deze verkoopsvoorwaarden worden enkel toegestaan indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons bevestigd werden.
 2. Prijzen
  Alle prijsoffertes worden steeds op huidige prijzen / kosten gebaseerd. Bij wijzigingen behouden wij ons het recht om ook onze prijzen evenredig te wijzigen.
 3. Offertes en bestellingen
  Elke geplaatste bestelling is bindend voor de klant, maar wordt slechts bindend voor ons na bevestiging, levering of facturatie.
 4. Annulering van bestelling
  In geval van annulering van een bestelling door de koper, zal een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de verkoper van 15% van de waarde van de bestelling met een minimum van 50€ en dit onder voorbehoud van de mogelijkheid om een hogere schade te eisen.
 5. Verpakking
  Voor verpakkingsmateriaal rekenen wij statiegeld aan, tenzij deze meteen bij levering / afhaling geruild worden:
  -palletbox
  -pallet
  Indien verpakkingsmateriaal door de klant geruild en/of teruggebracht wordt, aanvaarden wij enkel exemplaren van minimaal dezelfde kwaliteit als diegene die bij ons afgenomen werden.
  Cc-karren en -platen dienen steeds meteen bij afhaling / levering geruild te worden. Alle cc-karren moeten voorzien zijn van een officieel RFID-tag en moeten van vergelijkbare kwaliteit zijn als door ons geleverde karren. Als karren en platen niet onmiddellijk geruild worden zal hiervoor huur aangerekend worden.
 6. Levering en levertermijnen
  De leveringstermijnen worden enkel ter indicatie meegegeven en binden ons als verkoper niet. Vertraging in levering geeft geenszins recht op schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de klant.
 7. Afhaling van goederen
  Indien de koper de goederen niet afhaalt op de afgesproken datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 10 werkdagen, kosten aan te rekenen voor de bewaring en verzorging van de goederen in afwachting van de afhaling ervan.
 8. Klachten
  Uiteraard is het onze ultieme betrachting om onze planten / producten in beste condities bij onze klanten te doen toekomen. Indien de klant toch klachten zou hebben betreffende de levering of de kwaliteit van onze producten, dienen deze klachten schriftelijk binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen bij ons toe te komen.
 9. Overmacht
  Alle gevallen van overmacht schorten van rechtswege onze verbintenis tot levering op. Wanneer het onmogelijk geworden is om onze overeenkomst uit te voeren, buiten onze wil en buiten onze fout om, behouden wij het recht onze overeenkomst van rechtswege bij aangetekend schrijven op te zeggen zonder opzegtermijn of schadevergoeding.
 10. Facturatie en betaling
  Alle facturen zijn betaalbaar binnen één maand na factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur binnen de vooropgestelde termijn, zullen vanaf de vervaldatum en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag verschuldigd zijn. Het bedrag van elke factuur dat op de vervaldag niet volledig betaald werd wordt tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50€.
  Onkosten verbonden aan onbetaalde facturen evenals inningskosten zijn in deze schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
  Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en/of prestaties stop te zetten.
  Protest tegen deze factuur dient ons schriftelijk binnen de 5 werkdagen na factuurdatum toe te komen.
 11. Eigendomsrecht
  Zolang geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van ons als verkoper. Het risico gaat echter over op de koper op het ogenblik van afsluiting van de overeenkomst.
  Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 12. Betwisting
  In geval van betwisting hoort de bevoegdheid uitsluitend aan de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel toe en is het Belgische recht van toepassing. De nietigheid van één clausule, of een gedeelte ervan, brengt geenszins de nietigheid mee van de andere verkoopsvoorwaarden.